โครงการทอดผ้าป่า เพื่อใช้ในการซื้อเครื่องมือแพทย์

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ทางมูลนิธิ แพทยศาสตร์ มศว โดยมีพลอากาศเอกธานินทร์ กิจสาลี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ และศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแพทยศาสตร์ มศว ร่วมกันเป็นประธานถวายต้นผ้าป่า โดยมวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ณ วัดประสพสุข อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมีพระอธิการวิสุทธิ์ วิสุทธิ์โธ เจ้าอาวาสเป็นผู้รับต้นผ้าป่า และส่งมอบเงินคืนให้มูลนิธิฯ เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

edit

back

Information

ปิดหน้าต่าง