• สิทธิประโยชน์ในการบริจาค

    • มศว (MEDSWU Development Foundationแพทยศาสตร์มูลนิธิเพื่อการพัฒนาคณะได้ริเริ่มโครงการกิจจกรรมการกุศลเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์และพัฒนาพื้นที่บริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่คณะแพทย์ใช้เป็นฐานการเรียนการสอนหลักแก่นิสิตแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตลอดจนให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤตผลจากการขยายการให้บริการการตรวจรักษาและผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้านดังกล่าวข้างต้น 

       


back

Information

ปิดหน้าต่าง