• วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนการศึกษาการวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ส่งเสริมการศึกษาอบรมแพทย์ อาจารย์และนิสิตแพทย์ สนับสนุนสงเคราะห์ขาราชการเจ้าหน้าที่ และพนักงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดจนดำเนินงาน สาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 

  • เครื่องไตเทียม

   ได้รับอนิสงส์ จาก คุณ ปลื้มจิตต์ กนิษฐสุต บริจาคให้ ร.พ.ศูนการแพทย์ จากกิจกรรมการกุศลของมูลนิธืเพื่อการพัฒนาคณะแพทย์ศาสตร์ :ลีลาศการกุศล

  • เครื่องช่วยหายใจ

   ได้รับอนิสงส์ จากการร่วมบริจาคผ่านทางมูลนิธิ บริจาคให้ ร.พ.ศูนการแพทย์ จากกิจกรรมการกุศลของมูลนิธืเพื่อการพัฒนาคณะแพทย์ศาสตร์ :ลีลาศการกุศล

 • 8columns is a website service provider located in Bangkok, Thailand, aimed for small businesses who want a simple and clean but professional looking website. With unique and simple to use platform make 8columns stands out from other solutions. We puts lots of effort to make sure that you don't have to. If you don't know what i mean, then trying our demo website. Once you grab the concept, you will love it!


back

Information

ปิดหน้าต่าง