• ประวัติความเป็นมา

 • ความเป็นมาของคณะแพทยศาสตร์ มศว

            คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2528  เพื่อแก้ปัญหาการคลาดแคลนแพทย์ของประเทศ ยึดนโยบายประหยัดงบประมาณแผ่นดิน  นำทรัพยากรบุคคล วัตถุ และองค์กรที่มีอยู่แล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงพยาบาลหลักของคณะโรงพยาบาลดังกล่าวนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบสามรอบ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นี้เป็นอาคารโรงพยาบาล 500 เตียง มี 17 ชั้น พื้นที่ 600,000 ตารางเมตร และเริ่มเปิดบริการรักษาผู้ป่วยในเดือน มกราคม พ.ศ. 2543

           ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน แก่นิสิตแพทย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน ตลอดจนให้บริการรักษาผู้ป่วย ที่รับบริการรักษา โดยมีการให้บริการรักษาทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤต ผลจากการขยายการให้บริการตรวจรักษา ทำให้ผู้ป่วยมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมาก และทำให้โรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูงที่รับผิดชอบดูแล ผู้ป่วยในเขตภาคตะออกและภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว นครนายก อยุธยา ปทุมธานี 

  ความเป็นมาของมูลนิธิฯ

            มูลนิธิเพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มศว (MEDSWU Development Foundation) โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดี และประธานมูลนิธิ ได้ริเริ่มโครงการกิจจกรรมการกุศลเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์และพัฒนาพื้นที่บริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่คณะแพทย์ใช้เป็นฐานการเรียนการสอนหลักแก่นิสิตแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตลอดจนเป็นการรองรับการขยายงาน ให้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงแก่โรงพยาบาลโดยรอบในเขตภาคตะวันออกของประเทศ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเป็นให้มีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์ในคณะ กรรมการบริหารมูลนิธิเดิม และผู้แทนผู้ปกครองนิสิตแพทย์ เพื่อสร้างร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ในการระดมทุนพัฒนาโรงพยาบาล คณะกรรมการโครงการชุดแรกแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 โดยนายแพทย์ ฉัตรชัย กรีพละ เป็นประธานโครงการ ซึ่งต่อมาได้มีการจัดประชุมหารือกำหนดแนวทางระดมทุนบริจาคจากหน่วยงานภายนอกในรูปแบบงานลีลาศการกุศล และการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลผ่านสื่อโทรทัศน์สาธารณะ ตลอดจนได้กำหนดเป้าหมายที่จะจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลนและพื้นที่บริการทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อการขยายงานของโรงพยาบาลตามนโยบายของคณะแพทยศาสตร์

                  ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนแก่นิสิตแพทย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านตลอดจนให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่รับบริการรักษาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีการแยกให้บริการรักษาทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน

 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน

  มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

         ข้อ 1. มูลนิธิชื่อว่า   มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า  

   Vajira  Medical  School  Foundation

  ข้อ 2. เครื่องหมายของมูลนิธิ  คือ  เครื่องหมายของแพทย์และตรามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ข้อ 3. สำนักงานของมูลนิธิ  ตั้งอยู่ที่  681  ถนนสามเสน ตำบลวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  วัตถุประสงค์

  . วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ  คือ

             - ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์

              -สนับสนุนการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

              -ส่งเสริมการศึกษาอบรมแพทย์ อาจารย์และนิสิตแพทย์

              -สนับสนุนสงเคราะห์ข้าราชการเจ้าหน้าที่และพนักงานของแพทยศาสตร์

              -ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

               -ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

   การแก้ไขเพิ่มเติมตราสาร

  - การแก้ไขเพิ่มเติมตราสารจะกระทำได้โดยเฉพาะที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งต้อง มีกรรมการมูลนิธิเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมติให้แก้ไข หรือเพิ่มเติมตราสารต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม


back

Information

ปิดหน้าต่าง