• รายชื่อคณะกรรมการ

 • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาคณะแพทย์ศาสตร์ มศว ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้มีการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด โดยถูกต้องตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ดังต่อไปนี้

                               1. นายชัยรัตน์               นิรันตรัตน์                  ประธานกรรมการ

                               2. นางสาวสมลักษณ์       จึงสมาน                   รองประธานกรรมการ

                               3. นางรัชนี                    อัศวรุ่งนิรันดร์             กรรมการ

                               4. นางวาสนา                 สุขุมศิริชาติ               กรรมการ 

                               5. นางสาวทวิมา             ศิริรัศมี                      กรรมการ 

                               6. นางสาวรมิดา              วัฒนโภคาสิน             กรรมการ

                               7. นางนันทนา                ชุมช่วย                     กรรมการ

                               8. นางสาวสิรินทร์            บุษยามานนท์             กรรมการ

                               9. นางสาวจิตราภรณ์        ควรประดิษฐ์              กรรมการ 

                             10. นางสาวนัฑพร             เสนาปินฑ์           กรรมการและเหรัญญิก

                             11. นางสาวศุภวรรณ          พันธุ์ภักดี             กรรมการและเลขานุการ

  รายชื่อคณะกรรมการกิจกรรม

                                     1.ศ.นพ.ชัยรัตน์                      นิรันตรัตน์                             ที่ปรึกษา

                                     2.นพ.ฉัตรชัย                         กรีพละ                                   ประธานกรรมการ

                                     3.นางสาววันทนีย์                  เงาเรือง                                   รองประธานฯ ผ่ายกิจกรรม

                                     4.นางจิตรา                             ปิยจารวงษ                             รองประธานฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                     5.นายรังสรรค์                        พงษ์ประภาพันธ์                    กรรมการ

                                     6.นางสาวกฤษณา                   สินาเจริญ                                กรรมการ

                                    7.รศ.ดร.วาสนา                      สุขุมศิริชาติ                            กรรมการ              

                                    8.รศ.พญ.สมลักษณ์               จึงสมาน                                  กรรมการ

                                    9.พญ.ศิรินทร์                         บุษยามานนท์                         กรรมการ

                                   10.พญ.วรัทพร                       สิทธิจรูญ                                  กรรมการ

                                   11.นพ.ฐิติณัฐ                         ดิลกหัตถการ                            กรรมการ

                                   12.ดร.สมสมัย                        สุธีรศานต์                               กรรมการ

                                   13.นางปรียาภรณ์                   บูรณาการ                               กรรมการ   

                                   14.นางปรารถนา                    กันทอน                                  กรรมการ

                                   15.นางสาวศุภวรรณ              พันธุ์ภักดี                                 กรรมการ

                                  16.นางสาวพรทิพย์                  บุญมา                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                                  17.นางสาวนัฑพร                  เสนาปินฑ์                              กรรมการและเหรัญญิก

                                  18.นายเทพพิภพ                    พลม่วง                                   กรรมการและเลขานุการ

                                  19.นายเฉลิม                           สุวรรณะ                                 กรรมการ

 • 8columns is a website service provider located in Bangkok, Thailand, aimed for small businesses who want a simple and clean but professional looking website. With unique and simple to use platform make 8columns stands out from other solutions. We puts lots of effort to make sure that you don't have to. If you don't know what i mean, then trying our demo website. Once you grab the concept, you will love it!


back

Information

ปิดหน้าต่าง